Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Franke”: de eenmanszaak: Franke Notaris, tevens handelend onder de namen: Notariskantoor Franke en mr. Th.J. Franke notaris, gevestigd te Naaldwijk, gemeente Westland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27330581;
 • “KNB“: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 2511 BW 's-Gravenhage, Spui 184;
 • “Opdrachtgever“: de cliënt, zijnde één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die Franke opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden. Oprichters van een opdrachtgever-vennootschap zijn naast deze Opdrachtgever medeaansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van deze Opdrachtgever voortvloeiende uit de opdracht aan Franke;
 • “Opdrachtnemer“: Franke;
 • “WNA“: Wet op het notarisambt;
 • “WWFT“: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Franke uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen en alle overige werkzaamheden van Franke, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen Franke en derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht door Franke zijn ingeschakeld (waaronder mede worden begrepen derden waarmee Franke een samenwerkingsverband is aangegaan), alsmede alle personen die voor of namens Franke werkzaam zijn of zijn geweest (waaronder mede worden begrepen de huidige en vroegere notarissen verbonden aan Franke en hun praktijkvennootschappen).


Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

 1. De rechtsverhouding tussen Franke en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, waarbij Franke zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
 2. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht anders voortvloeit.
 3. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Franke verschuldigd zijn.
 4. In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 5. Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen en de Opdrachtgever een namens Franke gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies (in persoon of digitaal) in ontvangst neemt dan wel als Franke een overeenkomst ontvangt waarin is bepaald dat Franke de met die overeenkomst verband houdende akte(n) dient op te stellen/te verlijden.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.


Artikel 3 Honorarium en kosten

 1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Franke gebruikelijk gehanteerde uurtarief van de betreffende dossierbehandelaar, vermeerderd met kosten van derden. Het uurtarief wordt jaarlijks op 1 januari opnieuw vastgesteld.
 2. Franke mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.
 3. Ook voor de werkzaamheden die verricht zijn, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een akte of advies is Franke bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.
 4. Ingeval aan de werkzaamheden van Franke een overeenkomst ten grondslag ligt, brengt Franke het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de betreffende overeenkomst over de draagplicht van de notariskosten tussen partijen is bepaald.
 5. Franke is voorts gerechtigd om aan de verzoeker tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder Franke berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.
 6. Franke is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door Franke in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Franke is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever verstrekt aan Franke een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 4 Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, in het bezit te zijn van Franke, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval, dan dient een nota gepind te worden en in het uiterste geval binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
 2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
 3. Franke is bevoegd de door haar ten behoeve van een Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden tussentijds (maandelijks) te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen direct in rekening gebracht worden. Voorts is Franke bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.
 4. De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt.
 5. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor alle door Franke in verband met de invordering gemaakte kosten. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd over de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom en kosten. De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 6. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is Franke gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening van Franke waartoe de Opdrachtgever gerechtigd is te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan Franke verschuldigd is.
 7. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties -met een minimum van vijftien procent (15%) over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de Opdrachtgever, evenals de gerechtelijke kosten. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten, volgens welk besluit deze kosten te allen tijde minimaal € 40,- bedragen.


Artikel 5 Uitbetaling en beheer van gelden

 1. Een vordering op Franke vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Franke betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 2. Franke kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. Franke zal deze gelden storten op een bankrekening als bedoeld in artikel 25 WNA, de kwaliteitsrekening. Franke is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 3. Indien de bank waar Franke een kwaliteitsrekening aanhoudt negatieve rente over de door de Opdrachtgever of een derde gestorte gelden in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de opdrachtgever respectievelijk de derde door wie de gelden zijn gestort en wordt deze bij de cliënt respectievelijk de derde in rekening gebracht dan wel in mindering gebracht op het gestorte bedrag. Negatieve rente komt nooit voor rekening van Franke. Op deze rente en kosten is het hiervoor onder artikel 4 lid 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Franke

 1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Franke gegeven opdracht, één (1) of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop Franke onomstotelijk recht heeft op uitkering op grond van de door Franke afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) gebracht kan worden. Een door Franke te betalen schadevergoeding wordt eerst uitgekeerd indien en zodra deze via de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) betaalbaar is gesteld. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Franke aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren/gebruik van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien Franke ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
 4. Ieder recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermede wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
 6. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers noch tegen overige personen die bij, voor of namens Franke werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, noch tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.
 7. Iedere aansprakelijkheidstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij Franke ingediende klacht. De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij gebreke waarvan door Franke geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.
 8. Op de aansprakelijkheid zijn tevens van toepassing de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vastgestelde Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te 's-Gravenhage en bij de griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, welke op verzoek kosteloos bij ons kantoor verkrijgbaar zijn evenals bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) te 's-Gravenhage.


Artikel 7 Toepasselijke beroeps- en gedragsregels en WWFT

 1. Franke leeft alle op zijn, de bij haar werkzame medewerkers, van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels na. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB opgestelde brochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek door Franke worden verstrekt.
 2. Bij de uitvoering van de opdracht zal Franke het bepaalde in de WWFT in acht nemen. In verband hiermee is Franke verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Tevens kan Franke in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Volgens de wet mag Franke zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Franke zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Franke.
 3. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan Franke voor de uitvoering van de benodigde handelingen.
 4. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever tevens bekend te zijn met het feit dat Franke gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van Franke zijn betrokken. Op de website van Franke staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe het kantoor omgaat met de persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling, geschillenbeslechting

 1. Op de opdracht, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op de dienstverlening door Franke is tevens de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.
 3. Alvorens een klacht in te kunnen dient volgens de klachten- en geschillenregeling de Opdrachtgever deze klacht eerstens bij Franke aanhangig te hebben gemaakt. De Opdrachtgever verklaart er mee in te stemmen dat hij aan een eventuele uitspraak in een klachten- en geschillenregeling geen rechten kan ontlenen in een met die klacht verband houdende civielrechtelijke procedure.
 4. Wanneer de klacht door Franke naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt behandeld, heeft de Opdrachtgever – nadat hij dit kenbaar heeft gemaakt bij Franke – de mogelijkheid zich te wenden tot, voor zover het een klacht betreft als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Notariaat, de Geschillencommissie van de KNB of, voor tuchtklachten, de desbetreffende Kamer voor het Notariaat (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl).
 5. Voor beslechting van geschillen door de burgerlijke rechter is uitsluitend de Nederlandse rechter van de woonplaats van Franke bevoegd, met dien verstande dat de Opdrachtgever overeenkomstig de voorgaande leden ook gerechtigd is zich tot de Geschillencommissie te wenden.
 6. Franke, waaronder begrepen de notaris en al haar medewerkers en andere personen die bij een verleende opdracht zijn betrokken, kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.